Wtorek, 20 lutego 2018 r.
Imieniny obchodzą: Leon, Ludmiła, Eustachy

Konkurs ofert na 2015 rok z zakresu m.in. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - termin składania ofert - do 10.07.2015r.

Rafał Zblewski  |  17 czerwca 2015

 

Załącznik  do Zarządzenia Nr  45/15

Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 15 czerwca 2015 roku

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

            Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U.2014r.,poz.1118 z późn. zm.) oraz załącznika do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom nr XXXIII/294/14 z dnia 07 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzytuchom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych gminy Borzytuchom w 2015 roku.

I. Konkurs obejmuje zadania z zakresu:

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynku dzieci i młodzieży

 • podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie  imprez kulturalnych,
 • wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym w zakresie rozwoju kultury,
 • promocja Gminy poprzez organizowanie oraz uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach lub przeglądach krajowych i zagranicznych,
 • kultywowania tradycji kaszubskiej oraz kultury mniejszości narodowych,
 • wspieranie tradycji kulturalno – społecznych Gminy,
 • wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze lub historii obszaru gminy,
 • organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,
 • organizacja imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • wspieranie aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2015 roku wynosi 3.000,00 zł,

 

UWAGA!

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w przypadku dokonania zmian finansowych w budżecie gminy na rok 2014 przez Radę Gminy w Borzytuchomiu. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Komisji Konkursowej lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeżeli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem i których terenem działania jest Gmina Borzytuchom.
 2. Zlecanie realizacji zadań publicznych ma formę wspierania wykonania zadania publicznego tj. z           udziałem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
 3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
 4. Oferta winna być zgodna ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r.Nr 6, poz. 25).

5. Do oferty należy dołączyć nw. załączniki:

1) Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (ów)

3) Statut

4) Umowę zawartą  między oferentami składającymi ofertę wspólną.

Każdy podmiot składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.

6.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7.Podmioty, które pozyskały partnerów do realizacji przedłożonego projektu zobowiązane są dołączyć  kopię porozumienia partnerskiego.

8.W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość kosztów przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

9. Dotacje nie mogą być udzielane na:

1) przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

3) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,

4) budowę, nabycie lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów,

5) prace remontowo-budowlane,

6) zadania inwestycyjne,

7) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,

8) działalność gospodarczą, polityczną i religijną,

9) podatki, cła, opłaty skarbowe, leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów.

10.Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy     Wójtem Gminy Borzytuchom, a podmiotem, którego oferta została wybrana.

11.Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa.

III. Warunki realizacji zadania

1. Zadanie winno być wykonane w 2015 roku w terminie wskazanym w ofercie.

2. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy gminy Borzytuchom.

3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w  ofercie oraz w umowie.

IV. Termin i warunki składania ofert

1.Oferty na realizację wymienionego zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2015r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs 2015" wraz z określeniem zadania, którego dotyczy oferta w sekretariacie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu przy ul. Zwycięstwa 56, w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na ww. adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

2. Formularze ofert dostępne są w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu.

3. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie - powinny złożyć każdą ofertę odrębnie.

4. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w uzasadnionych przypadkach, po ich uprzednim uzupełnieniu.

 

V. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 2 tygodni po terminie zgłaszania ofert.

2. Propozycji podziału środków dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Borzytuchom. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności:

1) kompletność oferty, zawartość merytoryczną projektu,

2) zgodność projektu z priorytetami zadania,

3) możliwość realizacji zadania przez oferenta, doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby rzeczowe i osobowe, w tym kwalifikacje realizatorów,

4) zasadność i rzetelność określenia kosztów projektu – przejrzystość kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, szczególnie w części, która ma być finansowana z dotacji, a także wysokość środków własnych i pozyskanych od innych podmiotów,

5) wysokość wkładu własnego.

6) rzetelność i doświadczenie podmiotu – analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczenia otrzymanych dotacji,

7) dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy Borzytuchom,

8) liczba odbiorców projektu.

3. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Borzytuchom. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.

4. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

5. Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert, ale nie wcześniej niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zadania.

6. Wyniki konkursu: wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i cel, zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Borzytuchomiu pod adresem: http://ug.borzytuchom.ibip.pl.


VI. Zadania w zakresie :kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym , wypoczynku dzieci i młodzieży  zrealizowane w 2014r. :

 

1. Stowarzyszenie „OSIECKO” z siedzibą w Osiekach: - zadanie pn. „Powitanie lata „  – dotacja

    1000 zł.

 

Ogółem na realizację w/w zadań w 2014r. wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.

 

 


500 +
Dane podatkowe
KMZB
Konkurs
Mikroporady
Pomorskie w Unii
Zawisza Borzytuchom

Serwis stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.