Środa, 19 czerwca 2019 r.
Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Julianna

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2014/2015

Rafał Zblewski  |  25 sierpnia 2014

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2014/2015

Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników

dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015

 

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka szkolna" uprzejmie informuję, iż do dnia 12 września 2014r. rodzice uczniów klas II-III i VI Szkoły Podstawowej jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z terenu Gminy Borzytuchom mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników .

1.      Dofinansowanie mogą uzyskać:

-       uczniowie klasy II-III i VI szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny za 2013r. nie przekracza kwoty 539 zł netto miesięcznie (art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych),  DRUK nr 1

-       uczniowie klas II-III i VI szkoły podstawowej, w których dochód na członka rodziny za 2013r. przekracza kwotę 539 zł, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pom. Społ.).  DRUK nr 1

-       uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający do wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum (uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,                    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnością ruchową , w tym afazja, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej)   DRUK nr 2

2.      Wysokość dofinansowania wynosi:

 

do kwoty 225 zł

-       dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej;

-       dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww., posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w klasach II-III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

-       dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w klasach II-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego;

do kwoty 325 zł

-       dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;

-       dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww., posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

do kwoty 350 zł

-       dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww., posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w gimnazjum, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

3.      Pomoc jest udzielana na wniosek:

-       rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka),

-       nauczyciela, pracownika socjalnego za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka),

4.      Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów za 2013r. lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego. W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.5.      W przypadku uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, dokumentem, na podstawie którego przyznaje się dofinansowanie jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, bez względu na kryterium dochodowe.6.      Ponadto uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych np. książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne.7.      W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, tj. 539 zł, pomoc może być udzielona pod warunkiem określonym w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej).8.      Wnioski należy składać do dyrektora Zespołu Szkól w Borzytuchomiu

w terminie od 01 do 12 września 2014 roku.

Druki wniosków dostępne są w księgowości Zespołu Szkół w Borzytuchomiu oraz na stronie internetowej www.borzytuchom.pl

 

9.      W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” - nie można więc przedstawić faktury na zakup podręczników finansowanych np. w ramach wydatków ze stypendium szkolnego a jednocześnie oświadczenia o zakupie tych samych podręczników z programu „Wyprawka szkolna".

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym), po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w księgowości Zespołu Szkół w Borzytuchomiu.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Borzytuchomiu                                                                                                                         

Jarosław Ścigała

 

 

 


1system rada
2utrudnienia drogowe
500 +
6 dobry start
Dane podatkowe
KMZB
Mikroporady
Zawisza Borzytuchom

Serwis stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.