Czwartek, 20 czerwca 2019 r.
Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał

Wyprawka szkolna - termin składania wniosków - do 30 września 2013r.

Rafał Zblewski

Wyprawka szkolna - termin składania wniosków - do 30 września 2013r.

Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników

dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2013/2014

 

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2013r. "Wyprawka szkolna" uprzejmie informuję,  iż do dnia 30 września 2013r. rodzice uczniów klas I-III i V jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z terenu Gminy Borzytuchom mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników .

  1. 1.      Dofinansowanie mogą uzyskać:

-       uczniowie klasy I szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 539 zł netto miesięcznie (art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych),  DRUK nr 1

-       uczniowie klas II-III i V szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 456 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),  DRUK nr 1

-       uczniowie klas I-III i V szkoły podstawowej, w których dochód na członka rodziny przekracza kwotę 456 zł, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pom. Społ.).  DRUK nr 1

-       uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający do wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum (uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej)   DRUK nr 2

  1. 2.      Wysokość dofinansowania wynosi:

 

do kwoty 225 zł

-       dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej;

-       dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww., posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

-       dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia, realizującego kształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego;

do kwoty 325 zł

-       dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;

-       dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww., posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

do kwoty 350 zł

-       dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww., posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie w gimnazjum, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

  1. 3.      Pomoc jest udzielana na wniosek:

-       rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),

-       nauczyciela,

-       pracownika socjalnego,

-       innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

  1. 4.      W przypadku uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej dokumentem, na podstawie którego przyznaje się dofinansowanie jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, bez względu na kryterium dochodowe.
  2. 5.      Ponadto uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych np.książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne (nowość).
  3. 6.      Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast  zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
  4. 7.      W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, tj. 456 zł, pomoc może być udzielona pod warunkiem określonym w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej).
  5. 8.      Wnioski należy składać do dyrektora Zespołu Szkól w Borzytuchomiu w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2013 roku.

Druki wniosków dostępne są w księgowości Zespołu Szkół w Borzytuchomiu oraz na stronie internetowej www.zsborzytuchom.republika.pl

 

  1. 9.      W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” - nie można więc przedstawić faktury na zakup podręczników finansowanych np. w ramach wydatków ze stypendium szkolnego jednocześnie oświadczenia o zakupie tych samych podręczników z programu „Wyprawka szkolna".

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym), po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w księgowości Zespołu Szkół w Borzytuchomiu.

                                                                             

Dyrektor Zespołu Szkół w Borzytuchomiu

Jarosław Ścigała


1system rada
2utrudnienia drogowe
500 +
6 dobry start
Dane podatkowe
KMZB
Mikroporady
Zawisza Borzytuchom

Serwis stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.