Wtorek, 16 lipca 2019 r.
Imieniny obchodzą: Maria, Stefan, Eustachy

Konkurs ofert na wsparcie zadania pn. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez wsparcie wkładu własnego w zadaniach r

Rafał Zblewski  |  3 lipca 2018

 

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

            Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018r. poz.450) oraz załącznika do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom nr XXIV/235/17  z dnia 31 października 2017r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzytuchom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez wsparcie wkładu własnego w zadaniach realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2018-2019.

 

 1. I.     Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U.2018, poz. 450)
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów  dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz.2077),
  4. Uchwała Nr XXIV/235/17 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 31.10.2017r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzytuchom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

 

 1. II.   Cel konkursu

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie realizacji zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, realizowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich, krajowych i innych.

W ramach konkursu wspierane będą projekty, na których realizację oferenci pozyskali, bądź są w trakcie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Rozpatrywane będą tylko oferty będące dotacją na wkład własny oferentów (zgodny z wymogami określonymi przez zewnętrzną instytucję grantodawczą), którzy realizują lub będą realizować projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych, a służące realizacji zadań publicznych Gminy Borzytuchom.

 

 1. III.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosi : 0,00 złotych
 2. Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2019 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosi: 140 000,00 zł.  . Wysokość dotacji przekazanej w roku 2019 jest uzależniona od wysokości środków publicznych zaplanowanych w budżecie dysponenta części budżetowej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. W 2017 roku nie wydatkowano środków na realizację podobnych zadań.
 4. W trakcie trwania konkursu zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych na zadania w przypadku dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy na rok 2018 przez Radę Gminy Borzytuchom.

 

IV. Forma realizacji zadania

 

W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi poprzez wsparcie wykonania zadania w formie udzielonej przez Gminę Borzytuchom dotacji na wkład własny oferenta, do wysokości 99 % wymaganego przez zewnętrzna instytucję grantodawczą wkładu własnego.

 

 1. V.  Adresaci konkursu
  1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2018, poz.450) działające statutowo w obszarach wymienionych w art. 4 ust. 1 w/w ustawy oraz w obszarze objętym konkursem zewnętrznej instytucji grantodawczej.
  2. Oferty mogą składać w/w podmioty realizujące zadania publiczne, których terenem działania jest Gmina Borzytuchom oraz które pozyskały lub są w trakcie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

 

VI. Termin i miejsce realizacji zadania

 

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w latach 2018-2019
 2. Dopuszcza się realizację zadania przez okres dłuższy niż dwa lata, nie dłuższy jednak niż 5 lat. Umowa będzie aneksowana każdego roku po  zabezpieczeniu w budżecie gminy środków finansowych na realizację zadań publicznych.
 3. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania (podsumowanie, ewaluacja zadania). Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione do dnia zakończenia zadania
 4. Miejscem realizacji zadań będzie obszar Gminy Borzytuchom.

 

VII. Warunki realizacji zdania

 

 1. Decyzja Wójta Gminy Borzytuchom w sprawie wyboru oferty i dotacji na wkład własny jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacyjnej z oferentem.
 2. Umowa określa termin realizacji, zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
 3. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższa starannością , zgodnie z zawarta umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 4. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Borzytuchom.
 5. Ta sama oferta nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie realizacji zadania publicznego:

a)      z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2018, poz. 450).

 1. Oferta, która otrzymała już dofinansowanie lub ubiega się o przyznanie środków z budżetu Gminy Borzytuchom w 2018r. roku w ramach innego konkursu ogłoszonego przez Gminę Borzytuchom w 2018 roku, nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie realizacji zadania publicznego na wkład własny.
 2. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy, oferent ma obowiązek pisemnie powiadomić Wójta Gminy o swojej decyzji, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji.
 3. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2018, poz.450).
 4. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy na realizację zadania z Gminą Borzytuchom, środki przyznane w ramach dotacji muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem.
 5. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową dotacyjną.

 

VIII. Ogólne zasady kwalifikowalności kosztów

 

 1. Koszty zostaną uznane za kwalifikowalne, gdy:
  1. są związane z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji,
  2. zostały uwzględnione w kosztach zdania,
  3. zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych,
  4. odzwierciedlają koszty rzeczywiste, są skalkulowane proporcjonalnie dla zadania objętego finansowaniem,
  5. zostały poniesione w uprawnionym okresie
  6. są poparte właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy oraz rachunki do umów) oraz zostały prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).
 1. Z dotacji gminy mogą być pokryte koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (np. kierowanie – koordynacja zadaniem, wykonywanie zadań administracyjno – nadzorczo – kontrolnych, księgowość, koszty telekomunikacyjne , opłaty pocztowe, materiały biurowe) – do wysokości 1%  kosztu całkowitego zadania publicznego.
 1. W przypadku, gdy po zakończeniu realizacji zadania okaże się, że wartość poniesionych kosztów jest niższa niż kwota zadeklarowana w ofercie, oferent ma obowiązek dokonania zwrotu niewykorzystanych środków zgodnie z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

 

 IX. Koszty niekwalifikowalne

 

Koszty, które nie zostaną uznane za kwalifikowalne:

 

 1. podatki z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) oraz podatków od towarów i usług (VAT), pod warunkiem, że podatek VAT nie może zostać odzyskany w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług,
 2. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
 3. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć ,
 4. działalność gospodarczą,
 5. działalność polityczną i religijną,
 6. koszty poniesione przed datą zawarcia  umowy oraz po dacie zakończenia zadania,
 7. odsetki ustawowe i umowne,
 8. nagrody pieniężne,
 9. kary umowne

 

X. Warunki składani ofert.

 

 1. Oferta powinna zostać złożona :

 

 1. na obowiązującym wzorze, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań,
 2. w formie papierowej – w jednym egzemplarzu.

 

 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji, wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.

 

 1. Do oferty konkursowej  obligatoryjnie należy dołączyć:
 1. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub odpis z właściwego rejestru, lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta (za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym),
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
 3. statut podmiotu.
 4. oświadczenie o rzetelnym i terminowym rozliczeniu  dotacji otrzymanych na realizację zadań publicznych w ostatnich 2 latach.
 5. kserokopie wniosku w języku polskim, który oferent złożył do zewnętrznej instytucji grantodawczej, potwierdzoną pieczątka wpływu tej instytucji.
 6. informację o dofinansowaniu przez instytucję grantodawczą, jeśli grant został przyznany.
 7. oświadczenie o braku dofinansowania / nieubieganiu się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego objętego ofertą w ramach innego konkursu ogłoszonego przez Gminę Borzytuchom.

 

 1. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów wymienionych w ust. 3, musza być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez co najmniej jedną z uprawnionych osób reprezentujących podmiot występujący o dotację lub osoby upoważnione do potwierdzania  dokumentów (w niniejszym przypadku do oferty powinno być dołączone upoważnienie do potwierdzania dokumentów dla tych osób) wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
 2. Dane osobowe zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach niniejszego konkursu ofert będą przetwarzane przez Wójta Gminy Borzytuchom w celu realizacji działań związanych z udzielaniem dotacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016).
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zarówno osób upoważnionych do reprezentowania oferenta, jak i osób upoważnionych do składania wyjaśnień.

 XI. Wymogi formalne składanych ofert obejmują następujące elementy:

 

 1. Złożenie oferty w podanym terminie i miejscu
 2. Złożenie oferty przez uprawniony podmiot.
 3. Złożenie oferty na obowiązującym wzorze, podpisanej przez osobę lub osoby upoważnione do składania do składania oświadczeń woli zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji, wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane sa czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
 4. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów opatrzonych datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.
 5. Zgodność oferty z zadaniem konkursowym.
 6. Prawidłowy termin realizacji zdania (zgodnie z ogłoszeniem konkursowym).
 7. Wypełnienie wszystkich pól i rubryk w ofercie.
 8. Prawidłowo pod względem formalno – rachunkowym i czytelnie sporządzona kalkulacja przewidywanych kosztów zadania.
 9. Zachowanie wymaganego udziału kosztów w kosztorysie  oferty (zgodnie z zapisem w części IV).
 10. Zgodność oferty z warunkami realizacji zadania określonymi w ogłoszeniu konkursowym.
 11. Złożenie oświadczenia o rzetelnym i terminowym rozliczeniu dotacji otrzymanych na realizację zadań publicznych w ostatnich dwóch latach.
 12. Złożenie oświadczenia o braku dofinansowania/nieubieganiu się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego objętego ofertą w ramach innego konkursu ogłoszonego przez Gminę Borzytuchom w 2018 roku.

 

XII. Miejsce i termin złożenia dokumentów

 

 1. Ofertę wraz z dokumentami (jeden egzemplarz) należy składać osobiście lub za  pośrednictwem   poczty na adres: Urząd Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na wsparcie wkładu własnego”.

 

2. Oferty należy składać w terminie do: 27 lipca 2018r.

3. Wójt ma prawo do przedłużenia terminów naboru i rozstrzygnięcia konkursu.

4. Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

5. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

 

XIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 

 1. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez  odpowiedzialnego pracownika Urzędu Gminy, a następnie przekazane Komisji Konkursowej powołanej przez Wójta Gminy Borzytuchom.
 2. Propozycji podziału środków dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Borzytuchom. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności:

a)      możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy (zakładane cele i rezultaty, zakres merytoryczny zadania, realność wykonania zadania.

b)      przydatność realizacji zadania ze względu na potrzeby mieszkańców gminy,

c)      zasadność i rzetelność określenia kosztów realizacji zadania publicznego (zasadność, realność i klarowność kosztorysu zadania)

d)      jakość i sposób wykonania zadania oraz kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

e)      udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy,

f)       udział wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,

g)      realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 1. Wybór oferty nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oferty.
 2. Wyboru ofert, które otrzymają dotację na wkład własny dokonuje Wójt Gminy.
 3. Decyzja Wójta Gminy w sprawie  wyboru ofert i udzielenia dotacji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku, oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 5. Wójt Gminy Borzytuchom może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji wówczas, gdy podmiot utraci zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 6. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych, dotyczących wyłącznie:

a) uzupełnienia brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy oferta nie została podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.

b) złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

c) poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych; w terminie do 7 dni od dnia przekazania  informacji o uchybieniach formalnych za pośrednictwem poczty przez pracownika ds. właściwego pracownika Urzędu Gminy. W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych w wyznaczonym terminie , oferta nie będzie rozpatrywana.

 

XIV. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

 1. Po zakończeniu procedury konkursowej Wójt Gminy Borzytuchom ogłosi informację o wynikach konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.borzytuchom.pl
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie  po podjęciu przez Wójta gminy Borzytuchom decyzji w sprawie  wyboru ofert i udzieleniu dotacji.
 3. W przypadku unieważnienia postępowania na realizację zadania publicznego, informacja ta zostanie podana do wiadomości  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.borzytuchom.pl
 4. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.

 

  XV. Umowa

 1. Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem jest decyzja Wójta Gminy Borzytuchom w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji.
 2. Oferent może odstąpić od podpisania umowy dotacyjnej w przypadku przyznania dotacji niższej niż oczekiwana w ofercie. W takim przypadku ma obowiązek pisemnie powiadomić o swojej decyzji Wójta Gminy Borzytuchom w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o dofinansowaniu zadania.
 3. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć:

a)      Zaktualizowane kosztorysy ze względu na: rodzaj kosztów oraz przewidywane  źródła finansowania podpisane przez osoby upoważnione (zgodnie ze wzorem z oferty) – w przypadku otrzymania dotacji niższej od wnioskowanej,

b)      Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania podpisany przez osoby upoważnione – w  przypadku wprowadzenia konieczności zmian w związku z aktualizacją kosztorysu,

 

c)      Kopię umowy (potwierdzona za zgodność z oryginałem) o dofinansowanie realizacji projektu zawartą z zewnętrzną instytucją grantodawczą, a w przypadku braku umowy – decyzję z zewnętrznej instytucji grantodawczej

 • o przyznaniu dofinansowania na realizację złożonego projektu

 

 1. Dotacja zostanie przekazana na konto oferenta po przedstawieniu umowy o dofinansowanie realizacji projektu, wskazującej na posiadanie pozostałej części finansowej na realizację projektu oraz po zawarciu z oferentem umowy dotacyjnej.
 2. W przypadku, gdy oferent nie uzyska dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, umowa dotacyjna nie zostanie zawarta.

 


1system rada
2utrudnienia drogowe
500 +
6 dobry start
Dane podatkowe
KMZB
Mikroporady
Zawisza Borzytuchom

Serwis stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.